KŘEST

Křest je vstupní branou do křesťanského života. Podmínkou a motivem k jeho přijetí je víra v Boha a v Pána Ježíše Krista jako Spasitele. Křtem se člověk jedinečným způsobem spojuje s Ježíšem Kristem a stává se členem společenství jeho učedníků – církve. Naznačuje to i samo pojmosloví: česká slova křest a křesťan pocházejí od řeckého Christos (lat. Kristus, hebr. Mašiáh, č. Pomazaný). Křesťan je tedy člověk patřící Kristu. České slovo církev pochází z řeckého Kyrios – Pán. Církev je tedy společenství patřící.

Příprava rodičů na křest dětí stejně jako příprava dospělých k přijetí svátosti křtu probíhá po individuální domluvě s knězem.